logo EU           Regioskop logo      

O NÁS

Historická topografie kulturního dědictví Silva Gabreta - Egrensis

NOSITELÉ PROJEKTU

Regiskop, zájmové sdružení právnických osob

nezisková organizace se statusem společného pracoviště AV ČR založená 17.10. 2008
sídlem Dr. Stejskala 12, CZ 370 01 České Budějovice
IČ: 75152525
Registrace u Krajského úřadu Jihočeského kraje 20.10.2008 pod.č. 68/ZSCB/2008
jednatel PhDr. Jiří Kopáček, odpovědný zástupce Mgr. Vojtěch Blažek

Zakládající členové:

 • Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Brno
 • Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
 • NEBE s.r.o., komunikační agentura České Budějovice

O PROJEKTU

Posláním historické inventury společného česko-německého a šířeji středoevropského kulturního dědictví je zpřístupnit na internetové portálu on line údaje často dosud vzájemně nedostupné, nespojité, neznámé, případně dosažitelné jen pro úzkou část odborné obce nebo pověřených organizací. Zájmová veřejnost pomocí databázového a geografického informačního systému dostává k dispozici tematicky, místně a časově uspořádané, autorizované, vzájemně kompatibilní a rychle dostupné informace.

Důraz na kvalifikovaný výběr, relevanci a validitu dat a informací vedl k preferenci tvorby systému, opírajícího se o autority, státní a odborné instituce a jednotlivé specialisty, s garancí práv v oblasti duševního vlastnictví, ochrany dat a osobních údajů.

Projekt vnáší internacionalizaci do dlouhodobě odborně i jazykově izolovaného vývoje v oblasti kulturního dědictví a péče o ochranu památek v česko-bavorském příhraničí a modelově v dalších sousedních středoevropských regionech. Podporuje a bude dále rozvíjet vědomí společné dějinné, kulturní a životní vzájemnosti a tím také další hodnotovou integraci hraničních prostorů a rozvoj národních jazyků.

GENEZE

Záměr systematicky mapovat kulturní dědictví ve zkoumaném regionu, vymezeném v roce 2009 bavorsko-českým pomezím, iniciovala spolupráce řešitelů na předcházejících projektech GEF a INTERREG IIIB PANet 2010, analyzujících aplikovatelnost konceptu biosférické rezervace UNESCO na Šumavě - včetně úkolu metodicky soustředit informace o formách a zastoupení kulturního dědictví pro plánování šetrného turismu.

Vznikl tak koncept a základ pro vznik česko-německého týmu a follow up projektu s názvem „Historická topografie kulturního dědictví Silva Gabreta – Egrensis“. Institucionální zázemí bylo zajištěno založením sdružení Regioskop, které také převzalo úlohu nositele projektu. Statut definovala smlouva o založení a stanovy sdružení.

Sdružení se pro realizaci svých cílů opřelo o financování z prostředků evropských fondů ERDF. Smluvním zahraničním partnerem se stal Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), Bavorský zemský úřad pro památkové péči, Mnichov. Žádost v rámci programu územní spolupráce Cíle 3: Svobodný stát Bavorsko – Česká republika byla úspěšná a realizaci projektu v období 2009 – 2011 schválil svým rozhodnutím Monitorovací výbor v roce 2009 pod číslem 123.

Další etapu rozvoje za pomoci programu Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko otevřel projekt „Historická topografie kulturního dědictví česko-saského pomezí“. Smluvním projektovým partnerem se vzhledem k převažujícímu zaměření na industriální dědictví stal Das Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) Technische Universität - Bergakademie Freiberg (Ústav pro průmyslovou archeologii, dějiny vědy a techniky Technické univerzity – Báňské akademie Freiberg. Podporu projektu číslo 100095186 schválil Monitorovací výbor v roce 2012.

DEFINICE

Historickou topografií se rozumí pojímání údajů v časových řadách ve vazbě na prameny a mapové podklady, intertemporálně spojující a současně oživující jinak pouze izolovaně zjistitelné nebo pozorovatelné stavy lokalit, objektů a jevů

Kulturním dědictvím se rozumí společné dílo člověka a přírody, reprezentované souborem lokalit, objektů a jevů, vybraných ve vztahu ke zkoumanému teritoriu a klasifikovaných jako součást kulturního dědictví, sdíleného se sousedními zeměmi

Databází se rozumí standardizovaná platforma jazykově, historicky (časově) a mezioborově integrovaných a spolehlivých dat pro profesionální či zájmové užití ve formě elektronické relační databanky spojené s geografickým informačním systémem

Tezaurem se rozumí systematicky uspořádaný seznam klíčových pojmů, vazeb a vlastností proměnných, nástroj pro výběr, třídění a klasifikaci předmětů kulturního dědictví, umožňující vázat údaje k jednoznačně určené entitě a významovým polím

Publikací se rozumí zpřístupnění databanky kulturního dědictví veřejnosti dálkovým přístupem formou internetového databázového a meta- informačního systému v českém a německém jazyce, s ovládacím prostředím též v angličtině

Vymezení zkoumaného území:

V rámci Cíle 3 BY – CZ se staly na české straně součástí projektové oblasti následující okresy:

 • České Budějovice
 • Český Krumlov
 • Prachatice
 • Strakonice
 • Písek
 • Klatovy
 • Domažlice
 • Tachov
 • Cheb

Na bavorské strane jedná se o následující zemské okresy a města

 • Freyung/Grafenau
 • Pasov
 • Regen
 • Deggendorf
 • Straubing
 • Straubng/Boden
 • Cham
 • Řezno
 • Schwandorf
 • Neustadt an der Waldnaab
 • Tirschenreuth
 • Wunsiedel

Vymezení zkoumaného území

Vymezení zkoumaného území:

V rámci Cíle 3 SA – CZ tvoří na české straně součást projektové oblasti okresy:

 • Cheb
 • Sokolov
 • Karlovy Vary
 • Chomutov
 • Louny
 • Most
 • Teplice
 • Ústí nad Labem
 • Litoměřice
 • Děčín

Na saské straně pak zemské okresy a města:

 • Plauen
 • Vogtlandkreis
 • Aue - Schwarzenberg
 • Annaberg
 • Mittlerer Erzgebirgskreis
 • Freiberg
 • Weißeritzkreis
 • Sächsische Schweiz
 • Bautzen
 • Löbau - Zittau

Operační program přeshraniční spolupráce